વોટ્સઅપ,ટેલીગ્રામ,ફેસબુક, હેલો એપ,શેરચેટ,ઈન્સ્ટાગ્રામ,માં અમારી સાથે જોડાઓ Join us in WhatsApp, Telegram, Facebook, Hello App, ShareChat, Instagram,

Join us in WhatsApp, Telegram, Facebook, Hello App, ShareChat, Instagram,

Social media is my strength. If you also want to connect with me through social media, link below to get any social media information about government plans and latest news and technology tips regarding mobile information bank and special schemes for farmers.  Not taken for free at all and your friends' relatives also join you and um  I wish I could stay in touch

🙏Follow us in the Hello app

Hello ID of my ID in Social Apps: - There are SARKARI YOJNAO More than 52 thousand people follow us. You too can join the link below.
http://m.helo-app.com/al/SQvTvmcrT


🙏Join the Facebook Group and follow the Facebook Page Like

My name on Facebook is Dinesh Parmar. The name of the Facebook group: - GUJARATI ETALE GUJARATI

 Name of the Facebook Page: - SARKARI YOJNAO There are more than 60,000 people who have joined us in the government
chemes.


🙏Telegram

Telegram Channel Name: - Digital Gujjubhai belongs to our country so for security reasons we can say that it is safer to join this Telegram channel.
https://t.me/joinchat/AAAAAEy2wUbW3GoxRobtIQ


🙏WhatsApp

WhatsApp Group Name: - Government Plans Total Group Number: - Greater than 50 Join You Also Be careful to join any one group All information will be sent to all groups in the same group Join any of the following groups.
https://chat.whatsapp.com/2RRHZVsh0dp8pTMsVDeqpy🙏 Thanks for visiting our website:-http://www.namasste.com I hope you will join us 
My website is subject sarSark yojnao special

Post a Comment

2 Comments