ખેતીવાડીની ઑનલાઇન યોજનાઓ AGRICULTURE 60 ONLINE SCHEMES ON I-KHEDUT PORTAL YEAR 2020

AGRICULTURE 60 ONLINE SCHEMES ON I-KHEDUT PORTAL YEAR 2020

I Khedut Yojana 2020: Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No.  Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese

Plans for farming are running from 01/03/2020 to 30/04/2020, the list of which is given below.

1.Under Ground Pipe Line - PVC
2m B. Plateau (mechanical reversible)
3.MB Pulau

4. MB Plateau (Hydraulic Reversible)
5.Automatic lead cum fertilizer drill
6.Automatic seed cum fertilizer planter
7.Automatic seed drill
8. Cultivator
9.Cleaner cum grader
10. Open pipeline
11. Groundnut Digger
12. Chaff Cutter (Engine / Il. Motor Operated)
13. Chaff Cutter (Tractor / Power Tiller Operated)
14.Cheese Plow
15. Zero Teal Seed Cum Fertilizer Drill
16. Zero Teal Seed Cum Fertilizer Planter
17. Zero Teal Seed Drill
18. Tractor
19. Disk Plateau
20.Disk Hero
21. The editorial
22. Paddy Trans Planter (Self Propelled)
23.Pump sets
24.Processing Unit
25.Plau
26. Pak Defense Equipment - Power Powered
27. Power Tyler
28. Power Thrasher
29. Power Weeder (Self Propelled)
30. Potato Digger
31. Potato Planter
32.Post Hall Digger
33.Fertilizer Broadcaster
34. Farrow Opener
35. Bond Former
36. Bruce Cutter
37. Blade Hero
38.Bellar (Tractor Powered
39. Multi Crop Planter
40. Mobile Shredder
41. Raised Bed Planter
42. Rays & Farrow Planter
43. Riser
44. Ripper (Tractor Front Mounted)
45. Ripper (Self Propelled)
46. ​​Reaper Cum Binder
47. Rotary Plateau
48. Rotary Disc Harrow
49. Rotary Power Tiller (Self Propelled)
50. Rotary Power Hero
51. Rotavator
52.land leveler
53. Laser Land Leveller
54. Winnowing Fan
55. Shredder
56. Stable Saver
57. Subsoiler
58. Slasher
59. Hand Tools Kit
60.Hero (Rap) Whala

🙏 farmer friend,

 Online applications for the subsidy of the Department of Agriculture have been started.

 You know you will be able to apply on 01/03/2020 by 30/04/2020.

 You will be able to apply to all the components of Agriculture Department

Where to go to apply?
 Computer Operator in Gram Panchayat.
 Online with a person filling out an online form.
 1 dealer will also apply to you.

👉I-khedut portal gujrat

👉Click here apply your online form

👉Read in GUJARATI Gujarati information


👉Video full Gujarati video


After applying, print the application, write the mobile number on the print in 7 days, scan it and upload it on the I Kisan Portal.  And should be submitted to your rural service (agriculture) or extension officer (agriculture).


Post a Comment

0 Comments